Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

Dzienniki lekcyjne i uzupełniające

Dzienniki lekcyjne i uzupełniające

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

 Dzienniczek praktycznej nauki zawodu
Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

Dzienniczek praktycznej nauki zawodu, A5 (56 str.)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,30 zł
szt.

Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego

 Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego
Dziennik I/10 pedagoga i psychologa szkolnego

Dziennik zajęć pedagoga i psychologa szkolnego A4 (twarda oprawa - 100 str)

Podstawowe zadania do realizacji w I semestrze.
Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.
Tygodniowy plan stałych zajęć.
Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.
Wykonane zajęcia (czynności).
Formy pomocy.
Wykaz uczniów (wychowanków) zakwalifikowanych do różnych form pomocy.
Informacje dodatkowe o działalności pedagoga szkolnego (psychologa).
Notatki.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 13,53 zł
szt.

Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna

 Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna
Dziennik I/2a lekcyjny edukacja wczesnoszkolna

Dziennik lekcyjny edukacja wczesnoszkolna, dla klas I–III szkół podstawowych
(oprawa twarda, 160 stron, zakładka na 32 uczniów)

1. Plan pracy wychowawcy.
2. Informacje o podręcznikach.
3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
4. Wycieczki.
5. Ważniejsze wydarzenia wydarzenia z życia klasy.
6. Dane osobowe.
7. Inne informacje o uczniu.
8. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne. 10 godzin - 44 tygodnie - obecność godzinowa
10. Realizacja tygodniowego planu nauczania.
11.1. Zachowanie - I półrocze (semestr), II półrocze (semestr) / wg kryteriów zawartych w WSO /
11.2. Osiągnięcia uczniów - edukacja polonistyczna.
11.3. Osiągnięcia uczniów - język obcy.
11.4. Osiągnięcia uczniów - edukacja muzyczna.
11.5. Osiągnięcia uczniów - edukacja plastyczna.
11.6. Osiągnięcia uczniów - edukacja społeczna.
11.7. Osiągnięcia uczniów - edukacja przyrodnicza.
11.8. Osiągnięcia uczniów - edukacja matematyczna.
11.9. Osiągnięcia uczniów - zajęcia komputerowe.
11.10. Osiągnięcia uczniów - zajęcia techniczne.
11.11. Osiągnięcia uczniów - wychowanie fizyczne.
11.12. Osiągnięcia uczniów - religia-etyka.
11.13. Osiągnięcia uczniów - język mniejszości narodowej
11.14. Osiągnięcia uczniów
11.15. Oceny opisowe.
12. Godzinowa realizacja planu nauczania.
13. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.
14. Uczniowie wg stanu z 20 września.
15. Uczniowie wg roku urodzenia.
16.1. Zestawienie frekwencji za I okres (semestr).
16.2. Zestawienie frekwencji za II okres (semestr).
16.3. Zebrania z rodzicami.
         Notatki (4 strony)

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych

 Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych
Dziennik I/6 zajęć pozalekcyjnych

I/6 Dziennik zajęć (oprawa kartonowa, 36 stron, A4, okładka lakierowana)

- dla grup (oddziałów-zespołów),
- kursów ogólnokształcących dla dorosłych oraz placówek oświatowo-wychowawczych dla dorosłych,
- zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
- zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego,
- zajęć kursu zawodowego, zajęć praktycznych uczniów i młodocianych dla szkolenia grupowego organizowanego poza terenem szkoły.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik I/8 biblioteki

 Dziennik I/8 biblioteki
Dziennik I/8 biblioteki

Dziennik biblioteki szkolnej (oprawa broszurowa)

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 6,76 zł
szt.

Dziennik indywidualnego nauczania

 Dziennik indywidualnego nauczania
Dziennik indywidualnego nauczania

Dziennik indywidualnego nauczania A4 (32 str.) miękka oprawa kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.

Dziennik innych zajęć

 Dziennik innych zajęć
Dziennik innych zajęć

NOWOŚĆ !

Dziennik innych zajęć
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r.
(oprawa kartonowa, zakładka na 32 uczniów, A4, 40 stron, okładka lakierowana).

Zawiera:

Tygodniowy plan zajęć
Dane osobowe
Indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem, wychowankiem lub program pracy grupy
Program zajęć w I okresie (semestrze)
Program zajęć w II okresie (semestrze)
Wykaz uczęszczania ucznia (wychowanka)
Realizacja programu zajęć
Ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy
Obserwacje
Notatki

przykładowe strony dziennika

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom

 Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom
Dziennik MEN I/18 zajęć log i kor-kom

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych A4 (48 str.) miękka oprawa kartonowa

 

przykładowe strony

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,22 zł
szt.

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

 Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego.

(oprawa twarda / 100 stron A4)

Podstawowe zadania do realizacji w I semestrze.
Podstawowe zadania do realizacji w II semestrze.
Tematyka zajęć.
Tygodniowy plan stałych zajęć.
Informacje o kontaktach z osobami i instytucjami.
Porady i informacje grupowe.
Realizacja zadań.
Porady i informacje indywidualne.
Spotkania, zajęcia psychoedukacyjne z rodzicami.
Informacje dodatkowe o działalności doradcy zawodowego.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,87 zł
szt.

Dziennik "karciany"

Dziennik "karciany"
Dziennik "karciany"

Dziennik zajęć dodatkowych
(okładka lakierowana, kartonowa, 36 stron, A4, )
(Dz. U. Nr 97 poz. 674 z dn. 08.06.2006; art. 42 ust. 2 pkt. 2)

Dotyczy zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów:
- praca z uczniem zdolnym,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- praca z uczniem mającym trudności w nauce.

Dziennik przeznaczony jest do dokumentowania obowiązkowego minimalnego wymiaru zajęć pozalekcyjnych przez każdego nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole.

1. Harmonogram zajęć.
2. Wykaz uczestników poszczególnych zajęć (półrocze I, półrocze II).
3. Program zajęć (cele, zadania, treści).
4. Realizacja programu zajęć.
5. Ocena przydatności i skuteczności realizowanych zajęć w odniesieniu do założonych celów (półrocze I, półrocze II).
6. Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć.
7. Hospitacje i kontrole.
8. Uwagi.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik I/1 zajęć przedszkola

Dziennik I/1 zajęć przedszkola
Dziennik I/1 zajęć przedszkola

Dziennik zajęć przedszkola, oprawa twarda, 158 stron, zakładka na 30 uczniów - różne kolory okładek

Dziennik zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

01. Programy realizowane w grupie.
02. Ramowy rozkład dnia.
03. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych.
04. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (z podziałem na 12 punktów)
05. Informacje o dzieciach.
06. Inne informacje o dzieciach.
07. Wykaz uczęszczania na zajęcia (bez podziału na godziny - odnotowuje się godzinę przyjścia i godzinę wyjścia dziecka).
08. Zestawienie obecności dzieci w przedszkolu.
09. Wycieczki.
10. Roczny plan współpracy z rodzicami (uroczystości).
11. Ważne wydarzenia z życia klasy (grupy).
Spis treści.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,99 zł
szt.

Dziennik I/3 lekcyjny

Dziennik I/3 lekcyjny
Dziennik I/3 lekcyjny

Dziennik lekcyjny dla klas IV–VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
(8 godzin lekcyjnych, 156 stron, zakładka na 42 uczniów)

 1. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
 2. Obserwacje.
 3. Wycieczki.
 4. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.
 5. Dane osobowe.
 6. Inne informacje o uczniu.
 7. Informacje o programach nauczania.
 8. Informacje o podręcznikach.
 9. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
10. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - 45 tygodni
11. Realizacja programu nauczania.
12. Oceny z zachowania.
13. Oceny osiągnięć edukacyjnych.
14. Zestawienie ocen za I półrocze (semestr).
15. Zestawienie ocen rocznych.
16. Wyniki sprawdzianu i egzaminu próbnego.
17. Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej.
18. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.
19. Uczniowie wg stanu z 20 września.
20. Uczniowie wg roku urodzenia.
21. Uczniowie wg nauki języków obcych.
22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. I półrocze (semestr).
22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. Roczna.
23. Godzinowa realizacja planu nauczania.
24. Zestawienie (obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej).
25. Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr).
26. Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr).
27. Informacje o zachowaniu uczniów (osiągnięcia, pochwały, uwagi).
28. Kontrola dziennika lekcyjnego.
      Notatki (6 stron)

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,84 zł
szt.

Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej

Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej
Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej

Nowy wzór !

Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej przeznaczony dla szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się poza terenem szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych (oprawa twarda - 172 strony A4 - zakładka na 42 uczniów).

01. Szkolny plan nauczania.
02. Wybrany program nauczania i podręczniki do nauczania.
03. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
04. Obserwacje.
05. Wycieczki.
06. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.
07. Dane osobowe (+PESEL).
08. Dane osobowe.
09. Inne informacje o uczniu (słuchaczu).
10. Kontakty opiekuna semestru z rodzicami (opiekunami) uczniami (słuchaczami).
11. Wykaz uczęszczania uczniów (słuchaczy).
12. Realizacja programu nauczania.
13. Ocena postępów w nauce - semestr jesienny.
14. Ocena postępów w nauce - semestr wiosenny.
15. Zestawienie ocen za semestr jesienny.
16. Zestawienie ocen za semestr wiosenny.
17. Godzinowa realizacja planu nauczania.
18. Zestawienie frekwencji za semestr jesienny.
19. Zestawienie frekwencji za semestr wiosenny.
20. Zestawienie obecności uczniów (słuchaczy) na zajęciach
21. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów (słuchaczy).
22. Uczniowie (słuchacze) wg roku urodzenia (stan na 20 września).
23. Uczniowie (słuchacze) wg nauki języków obcych.
Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)

Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)
Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)

Dziennik zajęć ( dawna nazwa: wychowawczych) szkół, burs, domów dziecka, itp. (oprawa twarda - 80 stron A4)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 10,46 zł
szt.

Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej

Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej
Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej

Nowy wzór !

Dziennik zajęć szkoły zaocznej (192 strony, twarda oprawa)

 01. Semestralny plan zajęć edukacyjnych semestr.
 02. Semestralny plan zajęć edukacyjnych semestr.
     Semestr I
 03. Dane osobowe słuchaczy semestru.
 04. Zestawienie ocen za semestr.
 05. Wykaz uczęszczania słuchaczy.
 06. Ocena postępów w nauce.
 07. Tematyka zajęć.
     Notatki.
     Semestr II
 03. Dane osobowe słuchaczy semestru.
 04. Zestawienie ocen za semestr.
 05. Wykaz uczęszczania słuchaczy.
 06. Ocena postępów w nauce.
 07. Tematyka zajęć.
 08. Zestawienie frekwencji za semestr.
 09. Zestawienie frekwencji za semestr.
10. Zestawienie obecności słuchaczy na zajęciach.
11. Słuchacze wg roku urodzenia.
12. Zestawienie stanu liczbowego słuchaczy.
10. Ważniejsze wydarzenia.
      Notatki.

przykładowe strony 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku

Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku
Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku

I/9 Dziennik zajęć wczasów letnich A5 (20 str.), miękka oprawa kartonowa

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,30 zł
szt.

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządzono i określono warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Spis treści:

1. Organizacja wczesnego wspomagania
2. Tygodniowy rozkład zajęć
3. Dane osobowe
4. Cele, zadania i harmonogram działań wspomagania
5. Indywidualny program zajęć
6. Obecność na zajęciach
7. Realizacja zajęć
8. Ocena postępów dziecka, wnioski i zalecenia do dalszej pracy
9. Kontakty z osobami współdziałającymi, instytucjami
10. Zestawienie frekwencji
11. Obserwacje
12. Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5,17 zł
szt.

Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.

Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.
Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

A4 (36 str.) miękka oprawa kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl