Opcje przeglądania
Cena
 • od
  do

Publikacje Edulex

Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania

 Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik grup. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numerów opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnych programów wspomagania.
 6. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 7. Obecności dzieci na zajęciach.
 8. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dzieci na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 9. Ocen skuteczności pomocy.
 10. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
 11. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem.
 12. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 56
okładka: kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

12,30 zł

szt.

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

 Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).
Dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany, będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numeru opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i zaleceń poradni pp.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 6. Indywidualnego programu wspomagania.
 7. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 8. Oceny skuteczności pomocy.
 9. Kontaktów ze specjalistami i instytucjami.
 10. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
 11. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 44
okładka: kartonowa

przykładowe strony

Dostępność: brak towaru

Cena:

12,30 zł

Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

 Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna
Dziennik lekcyjny eduk.wczesnoszkolna

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu

dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego:

 • odnotowanie szkolnego planu nauczania na cykl edukacyjny,
 • wpis obowiązujących  programów nauczania,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania w ujęciu rocznym i całego cyklu kształcenia,
 • wpisywanie uwag o realizacji podstawy programowej w poszczególnych okresach szkolnych,
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
 • form kontaktów z rodzicami,
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.

Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

28,29 zł

szt.

Dziennik Nauczania Indywidualnego

 Dziennik Nauczania Indywidualnego
Dziennik Nauczania Indywidualnego

Dostosowany do wymogów nowego Rozporządzenia MEN o nauczaniu indywidualnym, obowiązującym od 1 wrzesnia 2014 r. !

 Umożliwia:

 • rejestrację treści programowych, od których nauczyciel odstępuje w nauczaniu indywidualnym;
 • sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,
 • dokumentowanie udziału ucznia w życiu szkolnym!
 • zapis procedury oceny zachowania ucznia,
 • dokonywania wpisów z oceniania bieżące  każdego przedmiotu,
 • dokumentowanie frekwencji ucznia na zajęciach nauczania indywidualnego i zajęciach realizowanych z klasą
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego,

Dodatkowo przeznaczono miejsce na:

 • wpisanie programów nauczania  lub indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • kontaktów z rodzicami,
 • prowadzenie analizy frekwencji, uwag nauczycieli,
 • rejestrowanie nadzoru pedagogicznego.

Rejestr treści nauczania od których nauczyciel odstępuje stanowi pisemną formę wniosku nauczyciela o zmianę układu treści w programie nauczania (spełnia wymóg nowego rozporządzenia)!

format: A4, stron 48, okładka tekturowa, usztywniana, laminowana

Dostępność: brak towaru

Cena:

12,30 zł

Dziennik Wychowawcy

 Dziennik Wychowawcy
Dziennik Wychowawcy

Dziennik Wychowawcy pozwala rejestrować postępy uczniów, proces wychowawczy, a tym samym współpracę z rodzicami.

Dziennik Wychowawcy:

 • służy do rejestracji działań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pozwala na pełną dokumentację procedury oceniania zachowania,
 • dokumentuje i porządkuje oświadczenia woli składane przez rodziców/opiekunów prawnych,
 • stanowi rejestr potwierdzający fakt zapoznania się z np. wymogami edukacyjnymi, przewidywanymi ocenami i inne,

Dziennik Wychowawcy ma 64 strony, miękką kartonową oprawę.

przykładowe strony

Dostępność: brak towaru

Cena:

13,53 zł

Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych

 Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych
Dziennik zajęć dydakt.-wyrównawczych

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych przeznaczony do kompletnej rejestracji przebiegu zajęć wyrównawczych wraz z analizą postępów uczniów i ocenę ich efektywności.

Zawiera 32 strony, które umożliwiają:

 1. odnotowanie danych osobowych,
 2. wpisanie celów zajęć,
 3. rejestrację przebiegu zajęć,
 4. wpisanie wyników diagnozy wstępnej oraz umiejętności i wiadomości wymagających wyrównania,
 5. rejestrację bieżących postępów uczniów,
 6. wskazanie zaleceń do dalszej pracy,
 7. kontaktów z rodzicami i osobami wspierającymi ucznia.

Format A4, 32 strony, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

11,07 zł

szt.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela

 Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela
Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela MEN-42KN/2015 służy do dokumentowania zrealizowanych zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczycieli umożliwia:

 • dokumentowanie trzech rodzajów zajęć w poszczególnych semestrach:
  kółek zainteresowań, pracy z uczniem zdolnym lub słabym i zajęcia opieki świetlicowej,
 • rozliczanie zajęć w poszczególnych semestrach z wykazem podstaw do obniżania wymiaru zajęć,
 • potwierdzanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
 • potwierdzanie ewidencji obecności na różnych formach zajęć.

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 2 września 2014 r.

Ilość stron: 40.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

9,84 zł

szt.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych

 Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych
Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2018 pozwala prowadzić kompletną dokumentację przebiegu zajęć szkolnych (plany pracy w I i II okresie, cele ogólne i operacyjne, tematykę zajęć, obecność uczniów, ocenę efektywności zajęć) i doskonale spełnia swoją rolę jako dziennik zajęć dodatkowych, nie objętych podstawowym programem nauczania. Dziennik zajęć dodatkowych wydawnictwa Edulex pomaga w prowadzeniu zajęć, takich jak:

 • kółka zainteresowań,
 • indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • i innych zajęć.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2016 przystosowany jest do odnotowywania godzin dodatkowych realizowanych przez nauczyciela.

Dziennik zajęć pozalekcyjnych wydawnictwa EduLex dostępny jest w miękkiej kartonowej oprawie z zakładką na listę uczniów, drutowany.

Liczba stron: 44

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

13,53 zł

szt.

Dziennik zajęć przedszkola

 Dziennik zajęć przedszkola
Dziennik zajęć przedszkola

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I/2018.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.
Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

30,75 zł

szt.

Dziennik Zajęć w Świetlicy

 Dziennik Zajęć w Świetlicy
Dziennik Zajęć w Świetlicy

Przeznaczony jest do rejestrowania zajęć prowadzonych z grupą świetlicową.

Umożliwia odnotowywanie obecności uczniów/wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć świetlicy, a także tematyki zajęć oraz form nadzoru pedagogicznego.
Format A4, 96 stron, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

Dziennik Zajęć Świetlicy jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

14,76 zł

szt.

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.

 Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wych.

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Zaprojektowany dla 6 uczestników. Dwa wolne miejsca do wykorzystania przy zmianach składu osobowego zespołu. Umożliwia dokumentowanie chronologicznie przebiegu poszczególnych rodzajów zajęć, a nie wszystkich w cyklu tygodniowym. Taki obraz pozwoli na obserwację ciągłości działań przez każdego z osobna nauczyciela/ terapeutę.

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dzieci w grupie i zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numerów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnych programów wspomagania.
 6. Celów wspomagania i harmonogramu działań.
 7. Obecności dzieci na zajęciach.
 8. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania osobno dla każdego uczestnika, wyników obserwacji poszczególnych dzieci na zajęciach.
 9. Okresowych ocen funkcjonalności każdego ucznia
 10. Kontaktów z rodzicami/ specjalistami i instytucjami.
 11. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z poszczególnym dzieckiem.
 12. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 84

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

11,07 zł

szt.

Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.

 Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.
Organizacja Pomocy Psych.-Pedag.

Suplement do Dziennika Wychowawcy umożliwia rejestrowanie działań wychowawcy oddziału w zakresie organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom:

 • podejmowanych przez wychowawcę wszelkich działań w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych wychowanków;
 • własnych działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie, m.in. zebrań z nauczycielami uczącymi w klasie, udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego;
 • kontaktów z rodzicami;
 • potwierdzeń rodziców o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • efektywności świadomej pomocy.

Dziennik dostosowany do dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

przykładowe strony

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

8,80 zł

szt.

Rejestr wyjść grupowych uczniów

 Rejestr wyjść grupowych uczniów
Rejestr wyjść grupowych uczniów

 

Rejestr opracowany na potrzeby dokumentowania wycieczek i wyjść uczniów w danym roku szkolnym. Nawiązuje do Rozporządzenia MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rejestr drutowany, format A4 poziomy, okładka kartonowa, 40 stron.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

13,53 zł

szt.

Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow

Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow
Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numeru orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnego programu rewalidacji.
 6. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 7. Oceny skuteczności zajęć.
 8. Okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć.
 9. Kontaktów z rodzicami.
 10. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
 11. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 60
okładka: kartonowa

 

Dostępność: brak towaru

Cena:

12,30 zł

Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Dziennik lekcyjny MEN-I/3
Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.

AKTUALNY Z NOWĄ PODSTAWOWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

 • wpis obowiązujących  programów nauczania w oddziale dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • PRZEWIDZIANY NA 18 PRZEDMIOTÓW
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • analizy statystyczne i GUS, zgodne z wymogami SIO,
 • analiza obecności uczniów
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2018 ma więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Uwzględnia zmianę zapisów dotyczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

29,52 zł

szt.

Dziennik logopedy

Dziennik logopedy
Dziennik logopedy

Dziennik Logopedy

Umożliwia rejestrowanie pracy logopedy, dokumentowanie wszelkich czynności i działań nauczyciela – specjalisty, wynikających z zakresu obowiązków na tym stanowisku.

Dziennik logopedy przeznaczony jest do zajęć z 4 osobową grupą i do indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Zawiera rubryki przeznaczone do:

-        odnotowania tygodniowego planu zajęć,

-        planów pracy w poszczególnych okresach szkolnych,

-        rejestrowania czynności lub zajęć w poszczególnych dniach tygodnia całego roku szkolnego,  

-        odnotowanie badań przesiewowych w przeprowadzanych w poszczególnych klasach lub oddziałach oraz wyników diagnoz logopedycznych,

-        dokumentacji grupowych zajęć terapii logopedycznej,

-        zapisu przebiegu zajęć z możliwością zapisu rodzaju podejmowanych czynności i usprawnień aparatu mowy oceny aktywności poszczególnych uczniów i efekty terapii,

-        dokumentowania indywidualnych zajęć terapii logopedycznej,

-        wpisania indywidualnego programu zajęć z uczniem, przebiegu tych zajęć.

-        rejestrowania uwag nauczycieli i kontaktów z rodzicami,

-        odnotowywanie innych własnych działań np. udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-terapeutycznych uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności,

-        odnotowywania bieżących uwag i spostrzeżeń.

Dziennik przygotowany do pracy w 3 4-osobowych grupach.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

22,14 zł

szt.

Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik Pedagoga/Psychologa
Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik pedagoga umożliwia pełną dokumentację działań pedagoga/psychologa, w tym:

 • plany pracy,
 • współpracę z instytucjami, rodzicami wraz z obiegiem korespondencji, rejestrację bieżących działań.

Ponadto w dzienniku można dokonać rejestru:

 • uczniów z spe, objętych pomocą psych-pedagogiczną,
 • formy pomocy, w tym czas i zakres udzielanej pomocy p.-p. w tym materialnej,
 • sporządzonych opinii na potrzeby sądów i innych instytucji,
 • rozmów z uczniami rodzicami, nauczycielami i specjalistami, oraz inne.

Dziennik Pedagoga /Psychologa posiada sztywną okładkę z materiału skóropodobnego.

Liczba stron: 160.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

27,06 zł

szt.

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik jest zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

 • przeznaczony do kompletnego dokumentowania organizacji kursu i procesu dydaktycznego na co najmniej 1500 jednostkach dydaktycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla każdej kwalifikacji,
 • przeznaczony dla kursów organizowanych w formach stacjonarnych i zaocznych.
Umożliwia dokumentowanie:
 • obecności słuchaczy na poszczególnych zajęciach,
 • tematów zajęć prowadzonych w systemie przedmiotowym i modułowym,
 • form sprawdzania, oceniania  i zaliczania wyników kształcenia z poszczególnych przedmiotów lub modułów,
 • zakresu zwolnień słuchaczy z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia, zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach  pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. p. 186),
 • wyników analiz statystycznych na potrzeby własne i SIO.

Dziennik jest w twardej oprawie, szyty, zawiera 126 stron i posiada skrzydełko na listę uczestników kursu.

 

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęć  kształcenia zawodowego.

Przypominamy:

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe  i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

19,68 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl