Opcje przeglądania

Świadectwo MEN-I/9-w/2

 Świadectwo MEN-I/9-w/2
Świadectwo MEN-I/9-w/2

Świadectwo MEN-I/9-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem

Świadectwo MEN-I/9-w/2

Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,22 zł
szt.

Zaświadczenie dla dzieci MEN-I/73

 Zaświadczenie dla dzieci MEN-I/73
Zaświadczenie dla dzieci MEN-I/73

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/73

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,39 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/36/1

Arkusz ocen MEN-I/36/1
Arkusz ocen MEN-I/36/1

Arkusz ocen ucznia szkoły podstawowej MEN-I/36/1

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/37/1

Arkusz ocen MEN-I/37/1
Arkusz ocen MEN-I/37/1

Arkusz ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarowanym lub znacznym uczęszczającego do szkoły podstawowej  MEN-I/37/1

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/38/2

Arkusz ocen MEN-I/38/2
Arkusz ocen MEN-I/38/2

Arkusz ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  MEN-I/38/2
 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,62 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/39/2

Arkusz ocen MEN-I/39/2
Arkusz ocen MEN-I/39/2

Arkusz ocen ucznia liceum ogólnokształcącego  MEN-I/39/2

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,62 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/40/2

Arkusz ocen MEN-I/40/2
Arkusz ocen MEN-I/40/2

Arkusz ocen ucznia technikum MEN-I/40/2
 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/41/2

Arkusz ocen MEN-I/41/2
Arkusz ocen MEN-I/41/2

Arkusz ocen branżowej szkoły I stopnia MEN-I/41/2

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/42/2

Arkusz ocen MEN-I/42/2
Arkusz ocen MEN-I/42/2

Arkusz ocen MEN-I/42/2 ucznia branżowej szkoły II stopnia

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/43/2

Arkusz ocen MEN-I/43/2
Arkusz ocen MEN-I/43/2

Arkusz ocen MEN-I/43/2 ucznia/słuchacza szkoły policealnej

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,62 zł
szt.

Arkusz ocen MEN-I/44/2

Arkusz ocen MEN-I/44/2
Arkusz ocen MEN-I/44/2

Arkusz ocen MEN-I/44/2 słuchacza szkoły dla dorosłych

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,74 zł
szt.

Delegacja - polecenie wyjazdu służbowego

Delegacja - polecenie wyjazdu służbowego
Delegacja - polecenie wyjazdu służbowego

Delegacja - polecenie wyjazdu służbowego bloczek

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,72 zł
szt.

Dowód wpłaty KP (bloczek)

Dowód wpłaty KP (bloczek)
Dowód wpłaty KP (bloczek)

Dowód wpłaty KP (bloczek) samokopiujący

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,67 zł
szt.

Dziennik "karciany"

Dziennik "karciany"
Dziennik "karciany"

Dziennik zajęć dodatkowych
(okładka lakierowana, kartonowa, 36 stron, A4, )
(Dz. U. Nr 97 poz. 674 z dn. 08.06.2006; art. 42 ust. 2 pkt. 2)

Dotyczy zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów:
- praca z uczniem zdolnym,
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- praca z uczniem mającym trudności w nauce.

Dziennik przeznaczony jest do dokumentowania obowiązkowego minimalnego wymiaru zajęć pozalekcyjnych przez każdego nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole.

1. Harmonogram zajęć.
2. Wykaz uczestników poszczególnych zajęć (półrocze I, półrocze II).
3. Program zajęć (cele, zadania, treści).
4. Realizacja programu zajęć.
5. Ocena przydatności i skuteczności realizowanych zajęć w odniesieniu do założonych celów (półrocze I, półrocze II).
6. Dodatkowe czynności związane z prowadzeniem zajęć.
7. Hospitacje i kontrole.
8. Uwagi.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,43 zł
szt.

Dziennik I/1 zajęć przedszkola

Dziennik I/1 zajęć przedszkola
Dziennik I/1 zajęć przedszkola

Dziennik zajęć przedszkola, oprawa twarda, 158 stron, zakładka na 30 uczniów - różne kolory okładek

Dziennik zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

01. Programy realizowane w grupie.
02. Ramowy rozkład dnia.
03. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych.
04. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (z podziałem na 12 punktów)
05. Informacje o dzieciach.
06. Inne informacje o dzieciach.
07. Wykaz uczęszczania na zajęcia (bez podziału na godziny - odnotowuje się godzinę przyjścia i godzinę wyjścia dziecka).
08. Zestawienie obecności dzieci w przedszkolu.
09. Wycieczki.
10. Roczny plan współpracy z rodzicami (uroczystości).
11. Ważne wydarzenia z życia klasy (grupy).
Spis treści.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 15,99 zł
szt.

Dziennik I/3 lekcyjny

Dziennik I/3 lekcyjny
Dziennik I/3 lekcyjny

Dziennik lekcyjny dla klas IV–VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
(8 godzin lekcyjnych, 156 stron, zakładka na 42 uczniów)

 1. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
 2. Obserwacje.
 3. Wycieczki.
 4. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.
 5. Dane osobowe.
 6. Inne informacje o uczniu.
 7. Informacje o programach nauczania.
 8. Informacje o podręcznikach.
 9. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
10. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia - 45 tygodni
11. Realizacja programu nauczania.
12. Oceny z zachowania.
13. Oceny osiągnięć edukacyjnych.
14. Zestawienie ocen za I półrocze (semestr).
15. Zestawienie ocen rocznych.
16. Wyniki sprawdzianu i egzaminu próbnego.
17. Wyniki sprawdzianu i egzaminu okręgowej komisji egzaminacyjnej.
18. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.
19. Uczniowie wg stanu z 20 września.
20. Uczniowie wg roku urodzenia.
21. Uczniowie wg nauki języków obcych.
22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. I półrocze (semestr).
22. Ocena i poziom nauczania języka nowożytnego. Roczna.
23. Godzinowa realizacja planu nauczania.
24. Zestawienie (obecności uczniów na zajęciach i dni nauki szkolnej).
25. Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr).
26. Zestawienie frekwencji za ... półrocze (semestr).
27. Informacje o zachowaniu uczniów (osiągnięcia, pochwały, uwagi).
28. Kontrola dziennika lekcyjnego.
      Notatki (6 stron)

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,84 zł
szt.

Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej

Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej
Dziennik I/4 zajęć szkoły stacjonarnej

Nowy wzór !

Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej przeznaczony dla szkół zawodowych wszystkich typów, w których praktyczna nauka zawodu odbywa się poza terenem szkoły oraz dla wszystkich szkół stacjonarnych dla dorosłych (oprawa twarda - 172 strony A4 - zakładka na 42 uczniów).

01. Szkolny plan nauczania.
02. Wybrany program nauczania i podręczniki do nauczania.
03. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
04. Obserwacje.
05. Wycieczki.
06. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy.
07. Dane osobowe (+PESEL).
08. Dane osobowe.
09. Inne informacje o uczniu (słuchaczu).
10. Kontakty opiekuna semestru z rodzicami (opiekunami) uczniami (słuchaczami).
11. Wykaz uczęszczania uczniów (słuchaczy).
12. Realizacja programu nauczania.
13. Ocena postępów w nauce - semestr jesienny.
14. Ocena postępów w nauce - semestr wiosenny.
15. Zestawienie ocen za semestr jesienny.
16. Zestawienie ocen za semestr wiosenny.
17. Godzinowa realizacja planu nauczania.
18. Zestawienie frekwencji za semestr jesienny.
19. Zestawienie frekwencji za semestr wiosenny.
20. Zestawienie obecności uczniów (słuchaczy) na zajęciach
21. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów (słuchaczy).
22. Uczniowie (słuchacze) wg roku urodzenia (stan na 20 września).
23. Uczniowie (słuchacze) wg nauki języków obcych.
Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)

Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)
Dziennik I/5 zajęć (wychowawczych)

Dziennik zajęć ( dawna nazwa: wychowawczych) szkół, burs, domów dziecka, itp. (oprawa twarda - 80 stron A4)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 10,46 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl