Opcje przeglądania

Dziennik zajęć i organiz. wczesnego wsp. grupy

Dziennik zajęć i organiz. wczesnego wsp. grupy
Dziennik zajęć i organiz. wczesnego wsp. grupy

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządzono i określono warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
 

Spis treści:

1. Organizacja wczesnego wspomagania
2. Tygodniowy rozkład zajęć
3. Dane osobowe dzieci
4. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów)
5. Cele. zadania i hannonogram działań wspomagania
6. Indywidualny program zajęć
7. Obecność na zajęciach
8. Realizacja zajęć
9. Ocena postępów dziecka, wnioski
10. Kontakty z osobami współdziałającymi, instytucjam
11. Zestawienie frekwencji
12. Obserwacje
13. Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5,17 zł
szt.

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dziennik jest zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

 • przeznaczony do kompletnego dokumentowania organizacji kursu i procesu dydaktycznego na co najmniej 1500 jednostkach dydaktycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla każdej kwalifikacji,
 • przeznaczony dla kursów organizowanych w formach stacjonarnych i zaocznych.
Umożliwia dokumentowanie:
 • obecności słuchaczy na poszczególnych zajęciach,
 • tematów zajęć prowadzonych w systemie przedmiotowym i modułowym,
 • form sprawdzania, oceniania  i zaliczania wyników kształcenia z poszczególnych przedmiotów lub modułów,
 • zakresu zwolnień słuchaczy z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia, zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach  pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. p. 186),
 • wyników analiz statystycznych na potrzeby własne i SIO.

Dziennik jest w twardej oprawie, szyty, zawiera 126 stron i posiada skrzydełko na listę uczestników kursu.

 

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęć  kształcenia zawodowego.

Przypominamy:

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe  i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 19,68 zł
szt.

Dziennik Zajęć Lekcyjnych

Dziennik Zajęć Lekcyjnych
Dziennik Zajęć Lekcyjnych

 

Dziennik Zajęć Lekcyjnych rekomendowany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, języków obcych oraz zajęć, prowadzonych z podziałem na grupy.

Dziennik pozwala rejestrować postępy uczniów i przebieg procesu dydaktycznego, a ponadto:

 1. przeznaczony jest dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych,
 2. umożliwia pełną dokumentację procesu dydaktycznego, w tym zapis terminów zajęć, frekwencję uczniów, wyników oceniania i klasyfikacji w grupie.

Format: A4,
okładka: kartonowa ze skrzydełkiem na listę obecności,
liczba stron:16.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów
Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów

Dziennik przeznaczony do dokumentowania zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów w formie zajęć grupowych

Dziennik umożliwia odnotowanie:

 1. danych osobowych uczestników zajęć,
 2. wyników diagnozy i oceny talentów i zdolności każdego ucznia,
 3. planu i programu zajęć,
 4. przebiegu zajęć: tematów zajęć, obecności,
 5. sukcesów grupy i każdego ucznia.

Format: A4,
Liczba stron: 32,
Okładka: miękka, kartonowa.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 8,00 zł
szt.

Dziennik Zajęć Specjalistycznych

Dziennik Zajęć Specjalistycznych
Dziennik Zajęć Specjalistycznych

Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2018 umożliwia pełną dokumentację zajęć kompensacyjno- korekcyjnych, terapeutycznych i innych wskazanych w orzeczeniu lub przez zespół do spraw psychologiczno – pedagogicznych lub zatwierdzonych przez dyrektora na wniosek wychowawcy.

Dziennik przeznaczony jest dla jednego ucznia. Dziennik Zajęć Specjalistycznych został tak zaprojektowany by móc w nim odnotowywać indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, opisywać przebieg zajęć, zapisywać wnioski, diagnozy.
Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2018 ma miękką kartonową oprawę i liczy 52 strony.

przykładowe strony

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,07 zł
szt.

Dziennik zajęć zesp. korekc.-wyr.

Dziennik zajęć zesp. korekc.-wyr.
Dziennik zajęć zesp. korekc.-wyr.

Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego A4 (32 str.) miękka oprawa kartonowa

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,92 zł
szt.

Dziennik żywieniowy przedszkola

Dziennik żywieniowy przedszkola
Dziennik żywieniowy przedszkola

Dziennik żywieniowy przedszkola, A4 (80 str.)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 8,49 zł
szt.

Gilosz A4 żółty

Gilosz A4 żółty
Gilosz A4 żółty

Gilosz A4 żółty

do świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły branżowej I stopnia
do świadectw promocyjnych zasadniczej szkoły zawodowej,
do świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
do świadectw promocyjnych szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
do świadectw ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,25 zł
szt.

Gilosz brązowy A4

Gilosz brązowy A4
Gilosz brązowy A4

Gilosz brązowy A4

do świadectw ukończenia szkół policealnych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,25 zł
szt.

Gilosz niebieski A4

Gilosz niebieski A4
Gilosz niebieski A4

Gilosz A4 niebieski

do świadectw promocyjnych szkoły podstawowej,
do świadectw ukończenia szkoły podstawowej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,25 zł
szt.

Gilosz pomarańczowy A4

Gilosz pomarańczowy A4
Gilosz pomarańczowy A4

Gilosz A4 pomarańczowy
do świadectw promocyjnych gimnazjum,
do świadectw ukończenia gimnazjum

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,25 zł
szt.

Gilosz różowy A3

Gilosz różowy A3
Gilosz różowy A3

Gilosz A3 różowy

do świadectw promocyjnych technikum i technikum uzupełniającego
do świadectw ukończenia technikum i technikum uzupełniającego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,39 zł
szt.

Gilosz różowy A3 z wyróżnieniem

Gilosz różowy A3 z wyróżnieniem
Gilosz różowy A3 z wyróżnieniem

Gilosz A3 różowy z wyróżnieniem

do świadectw promocyjnych technikum i technikum uzupełniającego
do świadectw ukończenia technikum i technikum uzupełniającego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,41 zł
szt.

Gilosz różowy A4 z wyróżnieniem

Gilosz różowy A4 z wyróżnieniem
Gilosz różowy A4 z wyróżnieniem

Gilosz A4 różowy z wyróżnieniem

do świadectw promocyjnych liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
do świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcąc

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 0,26 zł
szt.

Gilosz różowy legitymacji MEN-I/1

Gilosz różowy legitymacji MEN-I/1
Gilosz różowy legitymacji MEN-I/1

Gilosz różowy legitymacji MEN-I/1

Gilosz formatu A4 do wydruku komputerowego

Dostępny w dwóch wersjach :

jednostronnie zadrukowany lub czysty

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 1,48 zł
szt.

Harmonia dziennik zajęć logopedy

Harmonia dziennik zajęć logopedy
Harmonia dziennik zajęć logopedy

Opracowanie: J. Graban, B. Jarecka, A. Retowska

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDY

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole i zawiera takie elementy, jak:
– krótkie omówienie zadań logopedy, procedur i narzędzi badawczych;
– zestawienie danych dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej;
– dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka;
– treść prowadzonych zajęć;
– wykaz obecności uczniów na zajęciach;
– kontakty z rodzicami;
– hospitacje i wizytacje;
– miejsce na notatki.

 

W dzienniku przewidziano rubryki dla 80 uczniów.

Dziennik zajęć logopedy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Harmonia dziennik zajęć logopedycznych

Harmonia dziennik zajęć logopedycznych
Harmonia dziennik zajęć logopedycznych

Opracowanie: Katarzyna Jakubowska

DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

Dziennik zajęć logopedycznych” jest pozycją dostosowaną do pracy logopedy w szkole lub w przedszkolu i zawiera takie elementy, jak:
– krótkie omówienie zadań logopedy;

zestawienie podsumowania oddziaływań logopedycznych;
– plan pracy;

tygodniowy rozkład godzin pracy z uwzględnieniem grup i indywidualnych uczniów;

dane ucznia, diagnoza i indywidualny program terapii, ocena postępów dziecka;
– wykaz obecności uczniów na zajęciach;

przebieg czynności logopedy;

konsultacje z rodzicami;

miejsce na notatki.

Dziennik posiada skrzydełko z listą uczniów (70 pozycji).

Dziennik zajęć logopedycznych” jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 25,83 zł
szt.

Harmonia dziennik zajęć świetlicy szkolnej

Harmonia dziennik zajęć świetlicy szkolnej
Harmonia dziennik zajęć świetlicy szkolnej

DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dziennik został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170).

Dziennik zawiera rozkładaną zakładkę na 45 uczniów.

Na kolejne karty dziennika składają się:

Regulamin świetlicy szkolnej

Dzienny rozkład zajęć.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

Plan pracy świetlicy w I semestrze

Plan pracy świetlicy w II semestrze

Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia. Tematyka zajęć tygodnia

Podstawowe informacje na temat uczniów

Inne informacje o uczniach

Kontakty z rodzicami/opiekunami

Konsultacje z wychowawcami klas, specjalistami, pedagogiem i psychologiem

Ocena zachowania uczniów w I semestrze

Ocena zachowania uczniów w II semestrze

Pochwały i uwagi w I semestrze

Pochwały i uwagi w II semestrze

Ważne wydarzenia z życia świetlicy

Nadzór pedagogiczny

Migracje uczniów w świetlicy

Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 18,45 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl