Opcje przeglądania

Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej

Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej
Dziennik I/7 zajęć szkoły zaocznej

Nowy wzór !

Dziennik zajęć szkoły zaocznej (192 strony, twarda oprawa)

 01. Semestralny plan zajęć edukacyjnych semestr.
 02. Semestralny plan zajęć edukacyjnych semestr.
     Semestr I
 03. Dane osobowe słuchaczy semestru.
 04. Zestawienie ocen za semestr.
 05. Wykaz uczęszczania słuchaczy.
 06. Ocena postępów w nauce.
 07. Tematyka zajęć.
     Notatki.
     Semestr II
 03. Dane osobowe słuchaczy semestru.
 04. Zestawienie ocen za semestr.
 05. Wykaz uczęszczania słuchaczy.
 06. Ocena postępów w nauce.
 07. Tematyka zajęć.
 08. Zestawienie frekwencji za semestr.
 09. Zestawienie frekwencji za semestr.
10. Zestawienie obecności słuchaczy na zajęciach.
11. Słuchacze wg roku urodzenia.
12. Zestawienie stanu liczbowego słuchaczy.
10. Ważniejsze wydarzenia.
      Notatki.

przykładowe strony 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku

Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku
Dziennik I/9 zajęć placówki wypoczynku

I/9 Dziennik zajęć wczasów letnich A5 (20 str.), miękka oprawa kartonowa

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,30 zł
szt.

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania
Dziennik ind. zajęć i org. wczesnego wspomagania

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządzono i określono warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego „wczesnym wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Spis treści:

1. Organizacja wczesnego wspomagania
2. Tygodniowy rozkład zajęć
3. Dane osobowe
4. Cele, zadania i harmonogram działań wspomagania
5. Indywidualny program zajęć
6. Obecność na zajęciach
7. Realizacja zajęć
8. Ocena postępów dziecka, wnioski i zalecenia do dalszej pracy
9. Kontakty z osobami współdziałającymi, instytucjami
10. Zestawienie frekwencji
11. Obserwacje
12. Notatki

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5,17 zł
szt.

Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.

Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.
Dziennik ind. zajęć rewalidacyjno-wychow.

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

A4 (36 str.) miękka oprawa kartonowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,38 zł
szt.

Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow

Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow
Dziennik indywidualnych zajęć rewalid.-wychow

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Pozwala na dokonanie zapisów:

 1. Danych osobowych dziecka, w tym zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Numeru orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. Danych kontaktowych do rodziców.
 4. Składu osobowego zespołu.
 5. Indywidualnego programu rewalidacji.
 6. Przebiegu i terminów zajęć, rodzaj usprawniania, wyników obserwacji dziecka na zajęciach, zalecanych do wykonania ćwiczeń.
 7. Oceny skuteczności zajęć.
 8. Okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć.
 9. Kontaktów z rodzicami.
 10. Wniosków i rekomendacji do dalszej pracy z dzieckiem.
 11. Nadzoru pedagogicznego.

ilość stron: 60
okładka: kartonowa

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 12,30 zł
szt.

Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny
Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny
(100 kartek A4, oprawa twarda)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 25,83 zł
szt.

Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Dziennik lekcyjny MEN-I/3
Dziennik lekcyjny MEN-I/3

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach 4-8 szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.

AKTUALNY Z NOWĄ PODSTAWOWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

 • wpis obowiązujących  programów nauczania w oddziale dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • wykaz podręczników, zeszytów ćwiczeń,
 • wykaz nauczycieli poszczególnych edukacji,
 • PRZEWIDZIANY NA 18 PRZEDMIOTÓW
 • uzupełnienia danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych o adres e-mail.
 • odnotowywanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym oddziale,
 • analizy statystyczne i GUS, zgodne z wymogami SIO,
 • analiza obecności uczniów
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2018 ma więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Uwzględnia zmianę zapisów dotyczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 27,06 zł
szt.

Dziennik lekcyjny szkoły branżowej I stopnia

Dziennik lekcyjny szkoły branżowej I stopnia
Dziennik lekcyjny szkoły branżowej I stopnia

Dziennik lekcyjny - branżowa szkoła I stopnia
(oprawa twarda/132 strony A4)

 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 17,22 zł
szt.

Dziennik logopedy

Dziennik logopedy
Dziennik logopedy

Dziennik Logopedy

Umożliwia rejestrowanie pracy logopedy, dokumentowanie wszelkich czynności i działań nauczyciela – specjalisty, wynikających z zakresu obowiązków na tym stanowisku.

Dziennik logopedy przeznaczony jest do zajęć z 4 osobową grupą i do indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Zawiera rubryki przeznaczone do:

-        odnotowania tygodniowego planu zajęć,

-        planów pracy w poszczególnych okresach szkolnych,

-        rejestrowania czynności lub zajęć w poszczególnych dniach tygodnia całego roku szkolnego,  

-        odnotowanie badań przesiewowych w przeprowadzanych w poszczególnych klasach lub oddziałach oraz wyników diagnoz logopedycznych,

-        dokumentacji grupowych zajęć terapii logopedycznej,

-        zapisu przebiegu zajęć z możliwością zapisu rodzaju podejmowanych czynności i usprawnień aparatu mowy oceny aktywności poszczególnych uczniów i efekty terapii,

-        dokumentowania indywidualnych zajęć terapii logopedycznej,

-        wpisania indywidualnego programu zajęć z uczniem, przebiegu tych zajęć.

-        rejestrowania uwag nauczycieli i kontaktów z rodzicami,

-        odnotowywanie innych własnych działań np. udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-terapeutycznych uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności,

-        odnotowywania bieżących uwag i spostrzeżeń.

Dziennik przygotowany do pracy w 3 4-osobowych grupach.

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 12,30 zł
szt.

Dziennik MEN I/17 wych. fizycznego

Dziennik MEN I/17 wych. fizycznego
Dziennik MEN I/17 wych. fizycznego

Dzienniczek nauczyciela wychowania fizycznego na 5 klas, A5 (124 str.) oprawa miękka klejona.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 10,46 zł
szt.

Dziennik MEN I/19 zajęć internatu

Dziennik MEN I/19 zajęć internatu
Dziennik MEN I/19 zajęć internatu

Dziennik zajęć internatu A4 (80 str.) twarda oprawa skóropodobna
 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 11,68 zł
szt.

Dziennik MEN I/20 świetlicy szkolnej

Dziennik MEN I/20 świetlicy szkolnej
Dziennik MEN I/20 świetlicy szkolnej

Dziennik zajęć świetlicy szkolnej A4 (116 str.) twarda oprawa skóropodobna

 

przykładowe strony

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 13,53 zł
szt.

Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik Pedagoga/Psychologa
Dziennik Pedagoga/Psychologa

Dziennik pedagoga umożliwia pełną dokumentację działań pedagoga/psychologa, w tym:

 • plany pracy,
 • współpracę z instytucjami, rodzicami wraz z obiegiem korespondencji, rejestrację bieżących działań.

Ponadto w dzienniku można dokonać rejestru:

 • uczniów z spe, objętych pomocą psych-pedagogiczną,
 • formy pomocy, w tym czas i zakres udzielanej pomocy p.-p. w tym materialnej,
 • sporządzonych opinii na potrzeby sądów i innych instytucji,
 • rozmów z uczniami rodzicami, nauczycielami i specjalistami, oraz inne.

Dziennik Pedagoga /Psychologa posiada sztywną okładkę z materiału skóropodobnego.

Liczba stron: 160.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 27,06 zł
szt.

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej
Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej, A5 (20 str.)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 4,30 zł
szt.

Dziennik przepr. zajęć - karta rowerowa

Dziennik przepr. zajęć - karta rowerowa
Dziennik przepr. zajęć - karta rowerowa

Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową
(format A4, oprawa kartonowa, 34 strony)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 5,54 zł
szt.

Dziennik wychowawcy

Dziennik wychowawcy
Dziennik wychowawcy

Dziennik wychowawcy
(oprawa twarda / 76 stron A4 / zakładka na 32 uczniów)

Spis treści

I. Dokumentacja dotycząca planowania i realizacji planu wychowawczego klasy

01. Plan wychowawczy klasy.
02. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego, półrocze I.
03. Sprawozdanie z realizacji planu wychowawczego, półrocze II.
04. Uwagi nauczycieli (obserwacja klasy).
05. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia.
06. Kontakty do rodziców (prawnych opiekunów).
07. Deklaracja rodziców w sprawie nauczania religii / etyki.
08. Deklaracja rodziców w sprawie zajęć z wiedzy o życiu seksualnym człowieka.
09. Deklaracja rodziców na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Kryteria oceny zachowania (wypis ze statutu).
11. Potwierdzenie o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceny zachowania.

II. Ocena zachowania ucznia

12. Oceny zachowania ucznia wystawiane przez nauczycieli, półrocze I.
13. Oceny zachowania ucznia wystawiane przez nauczycieli, półrocze II.
14. Zestawienie proponowanych ocen zachowania, półrocze I.
15. Zestawienie proponowanych ocen zachowania, półrocze II.

III. Współpraca z rodzicami

16. Tematyka zebrań z rodzicami.
17. Lista obecności na zebraniach.
18. Potwierdzenie rodziców o zapoznaniu się z proponowanymi ocenami okresowymi / Uwagi nauczycieli / Samoocena zachowania ucznia.
19. Lista zwolnień z wf.
20. Notatki.
 

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 13,53 zł
szt.

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny
Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny pozwala dokumentować w jednym dokumencie organizację, przebieg i efekty pracy wychowawczo-opiekuńczej wychowawcy klasowego w całym cyklu edukacyjnym (klasy kl. 1-3 SP, IV-VIII SP, 4-letnie LO,  5-letnie technikum) oraz pozwala na monitorowanie rozwoju każdego ucznia i jego osiągnięć przez cały okres pobytu w szkole.

Dziennik Wychowawcy w I części zawiera ogólne informacje o organizacji wychowania i opieki w klasie w każdym kolejnym roku  nauki. Pozwala na zapisanie wyników diagnozy sytuacji wychowawczej, planu pracy wychowawczej, osiągnięć i kar porządkowych. Zawiera także wszelkie możliwe oświadczenia woli rodziców/prawnych opiekunów co do organizacji procesu kształcenia - deklaracje udziału w zajęciach z religii/etyki, sprzeciw od udziału w WDŻ-u, deklaracje udziału w zajęciach dodatkowych.  Przeznaczono również miejsce umożliwiające rejestrację zmian wcześniejszych deklaracjach. w dzienniku umieszczona została także klauzula informacyjna, wymagana przepisami RODO.

II część dziennika ma 36 zakładek przewidzianych odrębnie dla każdego ucznia. Można w nich można odnotować:

 • dostosowanie stanowiska nauki ucznia pod względem ergonomii pracy ( wzrost/ rozmiar ławki i krzesełka),
 • rozpoznane style uczenia się każdego ucznia,
 • indywidualne potrzeby ucznia w zakresie opieki medycznej, diety, specjalistycznej opieki,
 • potwierdzenia o zapoznaniu się rodziców z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania w każdym roku szkolnym,
 • potwierdzenia o powzięciu wiedzy o przewidywanych ocenach w każdym okresie,
 • procedurę wystawiania ocen zachowania, łącznie z samooceną ucznia i proponowanymi ocenami przez nauczycieli i samorząd klasowy,
 • sukcesy i niepowodzenia ucznia,
 • zestawienie rocznych ocen w całym cyklu edukacyjnym,
 • wyniki badań edukacyjnych prowadzonych w cyklu kształcenia pozwalających na monitorowanie i analizowanie rozwoju każdego ucznia!!! – spełnienie 8 wymagania MEN wobec szkół !!!

Prowadzenie Dziennika Wychowawcy wyeliminuje zbieranie wszelkich informacji na odrębnych kartkach! Żadna informacja nie zostanie utracona!!

Zapisy pozwalają prześledzić rozwój zespołu uczniowskiego w 5 – letnim okresie nauki, zachować ciągłość działań, nawet po zmianie wychowawcy!

Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny liczy 256 stron, ma twardą oprawę z materiału skóropodobnego, dziennik szyty.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 29,52 zł
szt.

Dziennik zajęć dyd.-wyr. i specjalistycznych

Dziennik zajęć dyd.-wyr. i specjalistycznych
Dziennik zajęć dyd.-wyr. i specjalistycznych

Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (zakładka na 12 uczniów, oprawa kartonowa, 80 stron, A4, okładka lakierowana)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 9,84 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl